LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 11 maart 2018, 4e zondag veertigdagentijd

Lezingen
2 Kronieken 36, 14-16.19-23
Psalm 137
Efeziërs 2, 4-10
Johannes 3, 14-21

Welkom
Op deze dag kleurt het paars van de liturgie wat lichter omdat we wat meer zicht hebben op het licht van Pasen dat ons uitnodigt. Het gesprek dat Jezus vandaag met Nicodemus voert, brengt licht in de duisternis. In het begin van het verhaal wordt Nicodemus geplaagd door de duisternis. Dat is veelzeggend: het gaat over zijn gebrek aan kennis en inzicht, het gaat om de verborgen daden van zijn leven. We kennen allemaal onze duisternis, duistere gedachten en verlangens. We houden ze graag ook voor onszelf verborgen. Ervaren we dit als een strijd? Weten we niet hoe we ons naar het Licht moeten wenden? De boodschap van Christus is dat zijn Licht die duisternis uit ons hart en leven zal verdrijven, maar dat kan niet zonder de weg van het kruis te gaan. Die weg gaan we niet alleen. De Geest van Jezus Christus zal ons bemoedigen en steeds weer zicht op Gods licht geven.

Homilie
Ik ben blij dat u gekomen bent, want ondanks de lichtpaarse kleur vandaag is de boodschap van de veertigdagentijd een lastige: het sterven van Christus komt steeds naderbij. We kennen het drama en we kunnen het verhaal wel dromen, maar het is en blijft toch een nachtmerrie: het sterven aan het kruis is een ontluisterend, mensonwaardig gebeuren, een slavendood waar ook Paulus zich eigenlijk voor schaamt, ook al weet hij dat hij er niet over kan en mag zwijgen. De duisternis die op Goede Vrijdag over de aarde daalt, is een duisternis die zich ook meester zal maken over de leerlingen. Tot op de dag van vandaag blijft het moeilijk uit te leggen waarom het lijden zo’n grote plaats in neemt in ons geloof en ons leven. Het kruis dat we in onze kerken binnen brengen in een plechtige processie, het kruis dat we pontificaal in ons huis hebben hangen en over een paar weken weer versieren met een palmtak, is controversieel.

We lezen van diezelfde duisternis ook in de eerste lezing: de tempel wordt vernietigd en Gods verblijfplaats uit Israël wordt weggevaagd. Eerlijk gezegd was deze verblijfplaats al eerder vernietigd voordat de tempel ten onder ging. De mensen hadden het aan hun eigen gedrag te danken dat Gods gelaat verduisterd was. Godsverduistering begint bij de mensen.

De weg naar Pasen brengt ons allereerst bij Golgota. En zoals Jezus tegen Nicodemus zegt: daar wordt de Zoon van de mens omhoog geheven. Deze verheffing betekent in eerste instantie ondergang. Het is een afgang in de ogen van de mensen die er getuige van zijn: “Kom maar van dat kruis af, als je Gods Zoon bent. Waar blijft nu dat koninkrijk van je?” Dit gebeuren lijkt in schril contrast te staan met Jezus’ prediking in Galilea. Voor veel mensen is Golgota de reden om af te haken en Jezus in de steek te laten.

Wat is de zin van onze weg naar Golgota? Waarom willen we getuige van dat akelige sterven zijn? Onze bisschop sprak maandag in onze parochie bij de bezinning op weg naar Pasen. Hij stond stil bij de gebeden van Christus aan het kruis. Het is een paradoxaal beeld: een stervende man in doodsnood die gebeden spreekt die getuigen van hoop en liefde. Juist in het bidden van Jezus zit de sleutel om deze weg naar Golgota te begrijpen, alsof er in die duisternis van het lijden en het naderende sterven een bron van licht op gaat. Juist in die duisternis die over de aarde komt, wordt duidelijk dat er een andere bron van licht is, namelijk Christus, niet de zon, niet het licht van deze wereld, niet de mensen met hun mooie verhalen, niet de rijkdom en de welvaart brengen licht. Het is Christus die ons leven verlicht. We zullen dat vieren in de nacht van Pasen waar het licht van Christus onze kerk en ons leven binnen zal treden. Dan is het duister op zijn sterkst, maar dan wordt ook de kracht van het licht zichtbaar. Dat licht verspreidt zich over ons allen, ook over onze geloofsleerlingen.

Het licht van Christus plaatst ons leven ook in een nieuw licht. Zoals Paulus zegt in zijn brief aan de Efeziërs, mogen wij beseffen dat God ons al ten leven gewekt heeft. In ons doopsel en in de viering van de eucharistie vieren we dit leven. De jaarlijkse gang van de Goede Week en Pasen weerspiegelt onze persoonlijke innerlijke weg en herinnert ons aan dat perspectief van leven. In ons leven moeten we ons voortdurend weer opnieuw toewenden naar dat licht van Christus. Het duister is sterk en alomtegenwoordig. Je zou er bang van worden vanwege het gebeuren in de wereld. De verleiding is groot om in het duister te blijven leven en elkaar te wijzen op deze duisternis in de wereld en bij mensen. Heerlijk om je af te geven op anderen die het allemaal verkeerd doen. Er is natuurlijk voldoende om je over op te winden, maar dat is niet de weg naar Pasen.

Vorige week zag ik een hoopvol beeld uit het Midden Oosten. Een groep orthodoxe christenen had zich met hun priesters en diakenen verzameld in een kapot geschoten kerk om daar de liturgie te vieren. Het beeld was indrukwekkend: een kerk zonder dak boven hun hoofden, zonder ramen die beschutting boden tegen wind en stof van buiten. Het licht van de zon had er vrij spel. Ik kan me zo voorstellen dat het geluid alle kanten op waaide. Het zal niet de meest plechtige liturgie zijn geweest, maar het zal de mensen hoop voor de toekomst gegeven hebben. Blijkbaar is er voorbij de oorlog leven mogelijk. God heeft zijn volk echt niet verlaten, al lijkt het er soms wel op. In de duisternis is weer licht gekomen. Op dat altaar werd het kruis weer opgericht, dat de mensen aan den lijve ervaren hadden, maar ze hebben nieuw leven en nieuwe hoop ontvangen. Mogen wij ook wanneer wij ervaren dat ons leven stukgeschoten en beschadigd is, het licht op Pasen vasthouden als bron van hoop en bemoediging. Amen.

Verkondiging 4 maart 2018, 3e zondag veertigdagentijd

Lezingen
Exodus 20, 1-17
Psalm 19
1 Korinthiërs 1, 22-25
Johannes 2, 13-25

Welkom
Op weg gaan naar de tempel betekent op weg naar de ontmoeting met de Eeuwige. Het evangelie neemt ons vandaag mee naar de tempel van Jeruzalem. Eeuwenlang was Israël erop gefocust: daar mogen we Gods barmhartigheid en liefde ontdekken en ervaren. Ook na de verwoesting van de tempel, bleef in het denken en voelen van de Joden Jeruzalem een centrale rol spelen. “Volgend jaar in Jeruzalem” werd er tweeduizend jaar lang gebeden. Het evangelie leert ons echter anders naar de tempel te kijken en de evangelist Johannes ziet in Jezus de ware verblijfplaats van God. Het helpt ons ook om anders naar de mens te kijken.

Homilie
Bij mijn voorbereiding voor de verkondiging van vandaag, ben ik erg geholpen door de eerste regel van de lessen exegese in mijn theologieopleiding: als je een stukje Bijbel onder ogen krijgt, kijk dan eerst naar de context van het verhaal, wat gaat eraan vooraf en wat volgt erop? Een regel die ik, eerlijk gezegd, soms vergeet toe te passen. Juist vandaag geeft de context een bijzondere lading aan deze tempelreiniging. De bekende scene die in alle evangeliën voorkomt, wordt door de andere evangelisten aan het einde van het leven van Jezus geplaatst, maar Johannes zet het verhaal aan het begin.

Het is voor alle vier een cruciaal verhaal om duidelijk te maken wie Jezus is. Johannes, de evangelist van vandaag, maakt het nog veel dramatischer. Voor hem is dit teken in de tempel de tegenhanger van een eerder teken. Het verhaal dat direct aan de tempelreiniging voorafgaat, is de bruiloft van Kana, een heel andere sfeer, een heel andere scene en heel andere figuren. Beide verhalen openbaren de identiteit van Jezus, maar terwijl in Kana deze openbaring erkenning en vreugde oproept, is dit in de tempel het tegendeel. In de tempel roept deze openbaring, deze kennismaking met Jezus, weerstand en verzet, haat en vijandschap op.

Wat doen we met deze tekenen? De evangelist Johannes weet heel goed hoe essentieel ze zijn. Voor hem zijn tekenen speciale momenten waar de hemel de aarde raakt. Het zijn momenten waarop de mens beseft dat zijn/haar leven door God gegeven is en opgetild uit oppervlakkigheid en leegheid. De tekenen van het Johannesevangelie zijn veelzeggend, ja een openbaring over de betekenis van Jezus’ leven voor ons. Het gaat uiteindelijk om de mens zelf. Als we de tekenen van Kana en de tempelreiniging naast elkaar of tegenover elkaar zetten, komen we nog meer tot de ontdekking wat de rol van Jezus is.

In Kana wijst Hij de weg van de overvloed van het verbond. Als de mens in het verbond gaat leven, is zijn perspectief oneindig, onmetelijk en onuitputtelijk. Wie in de kwetsbaarheid en sterfelijkheid van zijn/haar leven een beroep doet op dat verbond, mag rekenen op Gods oneindige barmhartigheid. Die opent zich in onze werkelijkheid en wereld. Die lijken op het eerste menselijke gezicht even sterfelijk en eindig, maar door de liefde die gedeeld wordt, komt er ruimte voor een andere werkelijkheid. De bruiloft van Kana is teken van leven, oneindig leven.

Het andere teken van de tempelreiniging is minder idyllisch. Boosheid maakt zich meester van Jezus, met geweld jaagt hij de handelaars de tempel uit. De komst naar de tempel is voor Jezus ongetwijfeld een hoogtepunt in zijn leven geweest. Het draaide uit op een grote teleurstelling. De tempel zou moeten herinneren aan de eenheid tussen God en zijn volk, aan de vrede waarin God zijn volk bijeen houdt. De tempel is echter in bezit genomen door de handelaren, door de commercie, door de mensen die God voor hun eigen karretje spannen. Voor Jezus zijn vrede en heil kernwoorden, maar de tempel blijkt het symbool geworden van compromissen met de buitenwereld. De farizeeën en schriftgeleerden hebben het op een akkoordje gegooid met de heidenen, de Romeinen.

In de loop van de geschiedenis merken we het keer op keer dat het huis van de Heer verduisterd en verdoezeld wordt. Of het nu gaat om de verdeeldheid van de kerken, om het geweld dat door mensen van de kerk gepleegd wordt, om geweld dat gezegend of goedgepraat wordt, om het seksueel misbruik of om ander machtsmisbruik, het is de tempel van de Heer die gereinigd dient te worden. We kunnen teleurgesteld zijn dat de weg van geloof niet een rechte opgaande lijn is, maar ook wordt verstoord door mensen en gebeurtenissen die het tegendeel vertegenwoordigen en misschien ook nog wel het slechte in ons naar boven halen. We kunnen dan de strijd aangaan, maar er is ook een andere weg. Jezus wijst uiteindelijke die andere weg.

Jezus spreekt over een ander heiligdom in mysterieuze woorden, een heiligdom dat in drie dagen wordt opgebouwd. Dat gaat over de mens zelf, die vervuld wordt van Geest en waarheid. Niet dat de mens bezit kan nemen van Geest en waarheid, nee, die worden hem of haar geschonken. In de gesprekken die Jezus voert met Nicodemus en de Samaritaanse vrouw, de hoofdstukken die op de tempelreiniging volgen, komt de ware mens ter sprake: die wordt wedergeboren uit de Geest van God en de ware aanbidding is in Geest en waarheid.

De oude mens zal sterven op het Kruis van Goede Vrijdag. Een nieuwe mens wordt daar al zichtbaar wanneer de Gekruisigde de kracht toont van vergeving en liefde, tegen het geweld in. Die mens wordt in de verrijzenis opnieuw geboren. De verrijzenis van Jezus waar we naar uitzien en die we met Pasen vieren, mag voor ons allen het teken zijn dat de mens opnieuw geboren wordt, telkens weer, ondanks teleurstellingen, ondanks de hardheid om onszelf en in onszelf. Er is een nieuwe mens zichtbaar geworden in Jezus en God zal Hem verheffen. Laten we in zijn voetsporen gaan en de weg naar Pasen vervolgen. Amen.

Verkondiging 25 februari 2018, 2e zondag veertigdagentijd

Lezingen
Genesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18
Psalm 116
Romeinen 8, 31b-34
Marcus 9, 2-10

Welkom
De berg speelt een centrale rol in de verhalen van vandaag: de werkelijkheid met andere ogen. Abraham beklimt de berg met zijn zoon Isaäk. Waarom vraagt God dit offer? Of is er iets anders aan de hand? Is de ontmoeting op de berg een bekering? Ons wordt ook gevraagd om los te laten. Ook wij moeten mensen in ons leven loslaten. Wat kunnen we van Abraham leren? Ook de leerlingen van Jezus maken een bekering mee, maar ze hebben dit nog niet door. Het is alsof er een zaadje is gelegd in hun leven, dat pas na Pasen opkomt. Misschien is het ook voor ons: alles wat we deze weken lezen, bezinnen, loslaten en weggeven. Het zal pas vruchten dragen met Pasen, maar we blijven bij vandaag: een moment op de berg in de nabijheid van Gods heerlijkheid, zichtbaar in het brood van de eucharistie.

Homilie
Gisteren in Pulchri Studio werd een ladder geïnstalleerd. Het is een onderdeel van de tentoonstelling van de Russische Vladimir Opara die ik daar gisteren mocht openen. Een ladder om omhoog te klimmen en de werkelijkheid anders te bezien. De leerlingen die met Jezus de berg beklimmen, hebben geen ladder nodig: de berg is hun ladder. Wij hebben in het Hollandse laagland geen bergen tot onze beschikking om te klimmen. Ladders kunnen ons daarbij misschien helpen. Het risico dat we lopen in het platte land is dat we het leven net zo plat beschouwen als onze omgeving. We zien dan geen bijzonderheden meer en we erkennen niet meer de bijzondere waarde van wat we in ons leven ontvangen en meemaken. Dat zijn mensen, gebeurtenissen, ontmoetingen, gesprekken, teksten en schilderijen. Vult u zelf het lijstje maar aan: alles wat ons geestelijke, innerlijke leven voedt, zijn als het ware treden op een ladder, de stappen die ons de berg op helpen.

Abraham gaat met zijn zoon de berg op. De oproep van God is duidelijk: neem je eigen zoon Isaäk, je enige zoon, je geliefde zoon: een drievoudige beschrijving om te onderstrepen hoe innig de band tussen vader en zoon is. Velen van ons kennen dit mysterieuze verhaal zeer goed. Ik stel voor dat we ons niet laten misleiden door het begin waarin het lijkt alsof de Bijbelse God simpelweg een test van gehoorzaamheid aan Abraham voorlegt, een onmogelijke test in onze ogen. Op de berg wordt de zoon herboren, hij wordt opnieuw aan zijn vader gegeven, maar de verhoudingen zijn drastisch veranderd: Isaäk is niet meer de zoon die het bezit van zijn vader veilig moet stellen, die de nalatenschap van de familie bijeen moet houden. Abraham moet toegeven dat dit probleem hem uit zijn slaap hield: gaat zijn erfenis misschien naar een vreemde? Daartoe is Isaäk niet geboren, daartoe wordt geen mens geboren, niet om de erfenis van de ouders veilig te stellen. Isaäk is het kind van de belofte en zijn leven is van God en hij is geroepen niet om de rijkdom van zijn vader over te nemen, maar om getuigenis af te leggen van God die aan de mens de ruimte en de tijd geeft om te leven. Het beloofde land, ook al weer zo’n misvatting, is geen territorium, geen natie, geen ras of taal, het is ruimte om te leven.

De ervaring van de leerlingen op de berg is al even mysterieus: zij zijn de leerlingen van Jezus en zullen in zijn voetsporen gaan om zijn erfenis uit te dragen. Maar wat is zijn erfenis? Tot dan toe in het verhaal in Galilea was het verhaal van Jezus een succesverhaal: mensen werden genezen. De schriftgeleerden en Farizeeën met hun wettische benadering hadden het nakijken. Maar het verhaal van Jezus is niet zomaar een succesverhaal. De verheerlijking van vandaag is een schitterend wit licht, maar met een grote zwarte rand eromheen. De aanwezigheid van Mozes en Elia maakt van dit tafereel een rouwkaart die het sterven van Jezus aankondigt. Jezus die werd geconfronteerd met het lijden van de mensen van zijn tijd, treedt straks in Jeruzalem zelf het lijden binnen en zal de beker van het lijden ten diepste uitdrinken. De transfiguratie die wij vieren op weg naar Pasen is een troost in de aanblik van het lijden: het toont de ware gedaante van Christus en de ware herkomst van de mens zelf. Zoals Isaäk met een nieuwe identiteit van de berg afdaalt, dalen de leerlingen met nieuwe kennis over Jezus de berg af: deze kennis zal hen helpen door het drama van Goede Vrijdag heen.

Onze tijd worstelt met het lijden. Zowel wat mensen elkaar aandoen in Syrië, in Congo, Zuid Soedan, waar de paus aandacht voor heeft gevraagd, en in Florida, maar ook wat ons overkomt in ziekte en aftakeling: is dat onze levensweg? We kunnen hierop antwoorden door ons af te wenden zodat we het niet meer zien. We kunnen ook antwoorden door simpelweg een einde te maken aan de mens, want dan zal het lijden ook wel voorbij zijn, maar dat zijn de oplossingen van het laagland, zonder bergen en zonder ladders. Als we in deze vastentijd de lijdende mens in ons hart sluiten, zowel Christus zelf als de lijdende mens die we ontmoeten, betreden we als het ware de berg Golgota, de berg van Goede Vrijdag. Dat is geen berg die ons angst inboezemt, omdat we het licht van Pasen al mogen ontwaren. Niets zal het zicht op dat licht verduisteren.

Hoe gaan wij straks weer naar huis? Ook enigszins veranderd, zoals Isaak en de drie leerlingen? Ik hoop minder ontmoedigd door het lijden om ons heen en meer bemoedigd door het besef dat Pasen de bestemming van iedere mens is. Ik wens u toe dat het mooie verhaal ons vandaag sterkt om niet angstig te zijn in het lijden, of voor de lijdende mens. Beklim de ladder op weg naar Pasen, want dat is de weg van de mens. Amen.