LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 21e zondag door het jaar, 26 augustus 2018

Lezingen
Jozua 24, 1-2a.15-17.18b
Psalm 34
Efeze 5, 21-32
Johannes 6, 60-69

Welkom
De leerlingen blijven bij elkaar. Ze bewaren de woorden van Christus ook als deze niet gemakkelijk te begrijpen zijn. Vele anderen haken af, dat was al zo in het evangelie, dat is vandaag nog zo. Misschien heeft u ook gisteren Nieuwsuur gezien, maar u weet al lang dat de tijd van het gemakkelijke geloven voorbij is. Toch houden we de bronnen van ons geloven open en levend. We putten zelf uit het woord van God, niet omdat dat moet van de pastoor of van de familie of vanwege het maatschappelijk aanzien, maar omdat we zelf het appèl horen van de naaste en daarin ook Christus herkennen. Ons geloven helpt ons om in de noden van de wereld te helpen voorzien. Het helpt ons om het zicht op het koninkrijk vast te houden. Ik wil ook zeggen: houd moed. Ik ervaar nog steeds in ontmoetingen dat het evangelie op onverwachte momenten en bij onverwachte mensen inspiratie en vreugde kan oproepen. Opnieuw openen we ons voor Christus die ons op deze moeilijke weg vergezelt.

Homilie
Het is een grote teleurstelling wanneer Jezus ontdekt dat lieden die helemaal niet in zijn verhaal geloven, zich onder zijn leerlingen bevinden. Na de lange tekst in hoofdstuk 6 over het levende Brood, volgt er nu een keuze moment: durf je de weg met Mij en mijn boodschap te gaan? Durf je het aan? Er zijn er veel die inderdaad het gezelschap van Jezus verlaten. Voor hen is de boodschap te veeleisend of te dicht bij of ze merken simpelweg dat ze er in hun leven geen ruimte voor willen maken.

Telkens wanneer we besluiten naar de kerk te gaan en de communie te ontvangen, betekent dit een jawoord op de vraag van Jezus, maar aanvaarden we ook de consequenties van deze keuze? De teleurstelling van paus Franciscus over het feit dat leden van de clerus hun ambt te schande gemaakt hebben was met koeienletters in de kranten te lezen. Hij heeft een brief geschreven waarin zijn boosheid en zijn analyse van het probleem te lezen zijn. Hopelijk laten onze bisschoppen spoedig instemmende en ondersteunende geluiden horen. Wereldwijd hebben bisschoppen en kardinalen gereageerd op verschillende manieren. Een bisschop in Engeland riep op tot een bisschoppensynode die door onafhankelijke experts voorbereid wordt. Ik denk dat we de in Nederland opgebouwde expertise beschikbaar kunnen stellen, ook die van wetenschappers die zich hiermee bezig houden.

Jezus heeft de kerk anders bedoeld en gewild en heeft aan zijn leerlingen een andere opdracht gegeven. Bij Paulus lezen we over die oorspronkelijke beelden van de kerkelijke gemeenschap. De brief van Paulus, die hier is toegespitst op het huwelijk, beschrijft een manier van omgaan met elkaar in de kerk. Laten we die daarom vandaag breder maken en toepassen op de omgang van alle gelovigen met elkaar. Ik wil niet zozeer het fragment over gehoorzaamheid naar voren halen, maar de tekst als blauwdruk voor omgangsvormen in de kerk zien. Eerbied en liefde voor geest en lichaam: dat is de menselijke vertaling van de essentie van de kerk. Daar waar deze regels geschonden worden, zullen daders de consequenties moeten dragen. De leiders van de kerkgemeenschap hebben de opdracht om toe te zien op de kwaliteit van de onderlinge omgang van leden van de kerk.

We leven in een wereld waar veel vijandigheid leeft. We leven in een wereld waar het soms lijkt of de negatief kritische houding ten opzichte van anderen, of het nu instituties of mensen zijn, de drijvende kracht van de samenleving en het nieuws in de samenleving is: mensen horen dit nu eenmaal graag. We zouden in de reflex van Jozua kunnen vervallen en uitgaan van de principiële en volledige vijandigheid van de wereld. Toch geloof ik daar niet in. Ik weet dat er behoefte bestaat aan kaders en een richting om beter te beseffen wat gerechtigheid betekent. Het evangelie is een tegendraadse boodschap die mensen de weg naar het leven wijst. Ze maakt het de mens niet gemakkelijk, maar legt wel een fundament voor rechtvaardige verhoudingen in de wereld. Niet de moderne vooruitgang geeft leven en liefde, niet de economie zal die geven, noch het amusement of het consumeren zal ons verder brengen in onze menselijkheid. Wel de boodschap van het evangelie die ons tot broeders en zusters maakt, tot hoeders van de kleinen en kwetsbaren. Kunnen we die boodschap meer laten horen en meer in daden laten zien?

En dan klinkt die vraag: Wilt u ook soms weggaan? Het is misschien gemakkelijker om ja te zeggen en we horen interviews van mensen die uitleggen waarom ze de kerk verlaten hebben, maar we hebben ook getuigenissen van mensen die ondanks alles toch bij de kerkelijke gemeenschap blijven en deze blijven opbouwen als huis van gastvrijheid, gerechtigheid en vrede. Ook wij kiezen voor die weg. Mogen wij geïnspireerd blijven om altijd weer die boodschap te vertellen. Amen