LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 24 december 2018, hoogfeest van Kerstmis, Nachtmis

Lezingen
Jesaja 9, 1-3.5-6
Titus 2, 11-14
Lucas 2, 1-14

Welkom U allen,
om het geboorteverhaal van Jezus weer te horen en dat te plaatsen in de wereld van vandaag, uw wereld van nu. De geboorte van een kind laat de mens denken en dromen. En zeker de geboorte van dit Kind stemt tot nadenken. Een geboorte doet denken aan een nieuw begin en nieuwe mogelijkheden. Hoe graag zouden we willen dat de wereld een keer opnieuw zou beginnen en de oude lasten van het verleden zou kunnen loslaten. De woorden van deze nacht, glorie voor God en vrede voor mensen, roepen het verlangen bij ons op naar daadwerkelijke vrede.

Die vrede die we zoeken heeft verschillende lagen: vrede met de mensen met wie we leven. We wensen die elkaar toe. We wensen elkaar toe dat we geen gele hesjes hoeven aan te trekken om elkaar terecht te wijzen. We wensen elkaar toe dat we niet voor de televisie lang slepende conflicten hoeven te beslechten. Vrede tussen mensen kan niet zonder vrede vanuit jezelf, vrede met jezelf, dat je in het Kind dat vannacht geboren wordt als het ware een spiegel van jezelf ziet en zegt: ook ik ben geboren als dit Kind en ik vind daar vrede in.

Maar de diepere bron van die vrede is voor ons toch in God zelf. Misschien moeten we gevestigde beelden over God even opzij zetten . Beschouw Hem als bron van alles wat bestaat, als degene die ons in het bestaan geroepen heeft. Ik wens u toe dat vanavond die bron geopend wordt en u die vrede opnieuw mag ontvangen als levende bron voor heel uw bestaan.

Bienvenu à toutes et à tous qui célèbrent la solennité de Noël avec nous ce soir. Dieu partage notre humanité avec nous afin que nous toucherions à sa divinité. Heureux les voyageurs de nuit qui écoutent le message des anges: gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime. Je vous souhaite que l'eucharistie de cette nuit sainte vous transmettra la grâce divine.

Welcome to our guests who celebrate Christmas with us tonight. God shares our humanity in order to reach his divine presence. Blessed are the travellers of this night who understand the message of the angels: Glory to God and peace on earth for men whom He loves. I wish you a very grace-filled celebration.

Willkommen an unsere Gäste die mit uns Weihnachten feiern diese Nacht. Gott teilt unsere Menschlichkeit ob das wir seine Göttlichkeit erfahren können. Gesegnet sind die Wanderer in der Nacht die die Botschaft der Engel verstehen: Ehre zu Gott in der Höhe und Friede auf Erde für den Menschen denen Er liebhabt. Ich wünsche Ihnen ein gnadenvolle Mess feier.

Bienvenidos a todos presentes aquí con nosotros esta noche para celebrar la Solemnidad de Navidad. Dios comparte nuestra humanidad a fin que nosotros podamos llegar a su divinidad. Bienaventurados los viajeros de esta noche quienes entienden el mensaje de los ángeles: «¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a los hombres amados por él!». Les deseo una celebración llena de gracia.

Un caloroso benvenuto ai nosri ospiti che celebrano con noi questa notte il Santo Natale. Dio condivide oggi la nostra umanità, affinchè noi possiamo raggiungere la sua divina presenza. Siano benedetti i viaggiatori che questa notte comprendono il messaggio degli angeli "Gloria a Dio e pace in terra agli uomini che Egli ama". Auguro a tutti voi una celebrazione piena di grazia.

Homilie
Broeders en zusters, goede vrienden,
De ogen van veel mensen zijn deze avond gericht op de geboorte van dit kleine Kind. Ook al is het in een uithoek geboren: we weten het gelukkig te vinden. We horen de engelen zingen en we zien de herders in beweging komen en we volgen hun spoor om het Kind te leren kennen. U bent weer hier gekomen om als het ware een tocht naar Bethlehem te maken en naar het Kind te komen kijken.

Dit Kind roept ontroering en vertrouwen op: dit Kind zal toch niemand schade brengen? Niemand hoeft zich door dit Kind bedreigd te voelen! Dit Kind roept op om hoop te houden voor de toekomst. Zelf geloof ik dat dit Kind het goede vertrouwen bij ons kan wakker roepen dat we in de rest van het jaar regelmatig dreigen te verliezen.

Het is goed daarom de spotlights van de wereld in deze nacht te verleggen naar Bethlehem, naar dit Kind, dat ons ondervraagt:
• Waar is de vrede gebleven die ik gebracht heb?
• Waar is de naastenliefde die ik als opdracht heb meegegeven?
• Waar is de zuiverheid van de schepping die mijn Vader jullie heeft toevertrouwd?
Deze vragen zijn belangrijk omdat door het jaar heen veel onvrede in de spotlights is komen te staan. Voortdurend werd onze aandacht gevraagd voor spanningen en onvrede tussen mensen en groepen, tussen religies en naties. Het afgelopen jaar was er veel boosheid te zien en te horen. Mensen hebben hun vertrouwen verloren en laten dit merken. De gele hesjes van Frankrijk zijn een symbool van de ervaringen en gespreksonderwerpen van veel mensen. Zij gaan de straat op om hun onvrede te uiten en sommigen maken hier gebruik van om dit tot extreme uitwassen van geweld te laten escaleren. De dialoog is hier niet echt mee geholpen.

Ook in Nederland bestaat onvrede, politiek en maatschappelijk, over de verhouding tussen arm en rijk, tussen kansrijk en kansarm, over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, over discriminatie op de arbeidsmarkt, over het kinderpardon en kerkasiel. Het gaat er soms fel aan toe!

Voor een echte dialoog is het nodig dat mensen uit de ivoren torens van hun macht en rijkdom te voorschijn komen, het is nodig dat mensen van hun machtige zetels neerdalen. Het is niet voldoende om slechts in gesprek gaan met de ander. Wezenlijk voor de dialoog is dat we ons identificeren met de mens met wie we in gesprek gaan. Een dialoog is een gesprek op gelijke hoogte.

Het wonder van Kerstmis is dat God hier het goede voorbeeld geeft. God heeft als het ware zijn hemel verlaten om te midden van de mensen te zijn. God is geen toeschouwer vanaf een afstand, uit een hoge hemel, maar Hij deelt in ons bestaan, ja Hij durft zelfs de hardheid van ons bestaan aan. Vanuit de kribbe gaat Hij met ons in gesprek.

De stal van Bethlehem is geen romantische idylle, maar is een symbool van vergeten en uitgesloten zijn, een teken van solidariteit met hen die buiten de spotlights staan: hongerende kinderen in Jemen, vluchtelingen die verdwalen in procedures, de vergeten oorlog in Congo, de vervolgde christenen. Wie kijkt naar dit Kind in Bethlehem, kijkt naar al die vergeten slachtoffers in de wereld.

God beseft heel goed hoe moeilijk het voor mensen kan zijn te geloven en anderen te vertrouwen. In een wereld waar alles berekend moet worden naar economische waarden en relaties vaak bepaald worden door protocollen van hulpverlening, is het moeilijk de ander te vertrouwen. In die wereld doorbreekt God die wetmatigheid om als een Kind te verschijnen. Dit Kind heeft geen geld, dit Kind onttrekt zich aan protocollen, zoals een volkstelling.

Dit Kind houdt zich stil in een wereld vol van geluid en lawaai. Dit Kind houdt zich stil te midden van mensen die hard roepen en hun eigen gelijk willen halen, opdat ook wij stil woorden en in ons eigen leven een stem horen die we meestal vergeten en amper kunnen verstaan. Het is gemakkelijk om je vertrouwen in dit Kind uit te spreken. Wie heeft dat niet bij de aanblik van een pasgeboren kind? Maar dit Kind vraagt ons ook het vertrouwen van anderen niet te beschamen.

Te vaak is het vertrouwen van mensen beschaamd, omdat zij niet gehoord worden, omdat zij de lasten van anderen moeten dragen, beschaamd omdat anderen buiten schot lijken te blijven. Ook de katholieke kerk sluit aan in de rij van instituten en mensen die het vertrouwen van anderen beschaamd hebben. Vreselijke verhalen van misbruik zijn ook in andere landen aan de oppervlakte gekomen. De cijfers van het SCP over de afname van het vertrouwen van Nederlanders in de traditionele christelijke kerken zijn daarom niet verbazingwekkend.

Toch zijn wij hier gekomen om ons vertrouwen in dit Kind weer te vernieuwen en daarmee ook ons eigen commitment uit te spreken om het vertrouwen van anderen niet te beschamen. Durven wij het aan om de ander ons vertrouwen te geven? Durven we het aan om tegen de ander te zeggen: ik vertrouw jou mijn leven toe, ik vertrouw jou mijn wereld toe. God heeft tegen de mensen gezegd: ik vertrouw jullie mijn Zoon toe. Misschien is dat een opdracht na deze Kerstmis om tegen de ander te zeggen die we ontmoeten op ons werk, op onze school: ik vertrouw jou mijn leven toe! Dan maken we een nieuw begin. Kerstmis betekent voor ons weer het herstel van de band tussen mensen en tussen groepen mensen. Wij geloven dat het mogelijk is de ander te vertrouwen ondanks grote verschillen en zelfs tegenstellingen.

Vanavond is dit Kind de band die ons samenbrengt, maar Hij nodigt ons uit om ook zelf die band te herstellen. Dan kan er een nieuwe wereld groeien van glorie aan God en vrede voor alle mensen. Laten we met nieuwe en frisse moed aan die wereld bouwen.

In die zin wens ik U: Zalig Kerstmis !