LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 4 juni 2023, Hoogfeest heilige Drie-eenheid

Lezingen
Exodus 34, 4b-6, 8-9
Daniël 3
2 Korinthe 13, 11-13
Johannes 3, 16-18

Woord van welkom
Welkom bij deze zonnige zondag na Pinksteren. We vieren de Drie-eenheid. Verwacht vandaag geen theologische uitleg, maar een pleidooi om ons geloof te zien als een bron van eenheid en vrede. Er zijn vele beelden van God, maar ons geloof brengt dat alles samen in drie woorden, Vader, Zoon en Geest, niet om alle andere woorden af te wijzen of uit te sluiten, maar juist om de veelheid te omvatten. Laten we onze verdeelde samenleving en wereld van onrust en angst bezien vanuit ons geloof in de ene God die de bron van Liefde van alle mensen is. Als we uit die bron kunnen leven, zal het ons kunnen inspireren tot vrede. Laten we die vrede hier vieren met elkaar.

Homilie
Broeders en zusters, vrienden van de Heer,
Dé wereld bestaat niet. De wereld bestaat uit vele werelden. Ieder mens leeft een beetje in zijn of haar eigen wereld. In coronatijd noemden we dat een bubbel. Binnen die bubbel zie je je bekenden en vrienden. Binnen die bubbel kun je vrij bewegen en weet je je veilig. Zo creëren we voortdurend onze eigen veilige wereld. Door onze meningen, door onze activiteiten, door onze relaties en vriendschappen leven we in die wereld waar we soms iemand nieuw toelaten. De een doet dat gemakkelijker dan de ander. Voor de een is die wereld meer gesloten dan voor de ander.

Er zijn gemeenschappen die daar boven uit een grotere gemeenschap creëren: verenigingen en bewegingen, mensen die zich verzamelen rond idealen en meningen. Ze leveren gezamenlijke inspanningen om doelen te bereiken of simpelweg voor tijdverdrijf zoals sport, muziek of toneel. Zo behoren we allemaal tot verschillende werelden. Maar het gaat nog een stap verder. We creëren met elkaar ook een natie, een land en ook internationale verbanden.

Zo is ook de kerk een verband dat we met elkaar overeind houden en onderhouden, omdat we met elkaar het geloof delen dat God de mens als goed geschapen heeft met de opdracht om elkaar lief te hebben en op die basis de wereld in te richten. We geloven dat we niet zelf aan de oorsprong van die kerk staan, maar dat we geroepen worden om aan een goddelijke boodschap vorm te geven. Het probleem is dat we ook in de kerk van Christus verschillende werelden zien, verschillende kerken en kerkjes. Pijnlijk als we ons één van de laatste woorden van Jezus herinneren: dat zij allen één zijn.

Vandaag vieren we dat boven al die werelden uit, ook die kerkelijke werelden, een bron van eenheid bestaat die wij God noemen. Het is een eenheid die diverse relaties omvat. God is immers Vader, Zoon en Geest. Grote woorden die we kennen uit onze menselijke werkelijkheid; in ieder geval vaders en zonen. We dienen voorzichtig te zijn omdat deze woorden eeuwige en alomvattende categorieën zijn. We mogen die woorden niet gelijk stellen met onze eigen beelden en ervaringen van vaders en zonen. Je zult maar een akelige vader hebben of een opstandige zoon. Dan is het moeilijk om die woorden zomaar voor God te gebruiken. Bij het gebruik van die woorden dienen we te beseffen dat het theologische en geen menselijke begrippen zijn.

De Vader is de Schepper, de oorsprong, de bron. Uit Hem zijn wij allen voortgekomen. Deus caritas est: uit Liefde zijn we voortgekomen. Wij allen worden bemind door Degene die ons tot het bestaan gebracht heeft.

De Zoon is de Bevrijder, Hij is Degene die zijn eigen weg kiest en groeit in zijn roeping. Hij deelt de ontvangen Liefde met zijn leerlingen die Hij vrienden gaat noemen. Wij zijn die leerlingen, vrienden die Hem willen volgen.

De heilige Geest is Degene die ons verbindt met de Vader en de Zoon. Hij is als het ware de cirkel die ons opneemt in de verbondenheid met de Vader en Zoon. Denk aan de cirkel van de icoon van de Drie-eenheid van Roeblov: in die cirkel worden wij opgenomen en wordt ons leven voltooid.

De ene God is niet een God die een gesloten bolwerk bewoont in de hemel. Hij biedt de mensen een dynamische relatie waarin we groeien en onszelf ontwikkelen door onze roeping gestalte te geven, een roeping tot naastenliefde en gerechtigheid. In die ene God komt de veelheid van ons leven en onze werelden tot eenheid en harmonie. Niet een statische eenheid van stilstand. Hij is de ene bron die ons voortdurend voedt.

Laten we ons voeden? Laten we ons uit onze bubbel tot een grotere eenheid brengen? Als wij ons katholiek noemen, behorend tot de algemene christelijke kerk, betekent dit dat we geloven in de eenheid van de mensheid. Het woord katholiek begrepen in het perspectief van de drie-ene God betekent een verwijzing naar de eenheid van de mensheid. Zoals God één is met de diversiteit die in God bestaat, zijn we als kerk geroepen diezelfde eenheid te ervaren. Verschillen en tegenstellingen zijn er niet om de mensheid te verdelen en tot chaos te brengen, maar zijn er om in de eenheid rijkdom te brengen en dynamiek. We hebben geen angst voor die veelheid omdat het fundament één is. We vinden dat fundament in God.

Op dit hoogfeest van de Drie-eenheid spreken we ons vertrouwen uit dat alle verdeeldheid van mensen uiteindelijk eenheid en vrede vindt in God. Daardoor weten we dat onze eigen wereld tot de ene wereld van God behoort, die ons tot één mensheid samensmeedt. Moge we daarin troost en inspiratie vinden. Amen

Verkondiging 7 mei 2023, vijfde zondag van Pasen

Lezingen
Handelingen 6, 1-7
Psalm 33
1 Petrus 2, 4-9
Johannes 14, 1-12

Woord van welkom
Op deze paasdag horen we dat Jezus op de vooravond van zijn sterven spreekt van ruimte. Hij schept een ruimte waar al zijn leerlingen een plek kunnen vinden. Dat roept de vraag op hoe wij in onze eigen wereld en ons leven omgaan met de ruimte. Welke ruimte scheppen we voor elkaar?

In de ruimte van onze wereld en onze geschiedenis zien we veel conflicten, geweld en oorlog. Kunnen wij daar als gelovige gemeenschap iets tegenover zetten? De afgelopen week was er een grote groep parochianen met de pastores op bedevaart naar Lourdes. Velen van u hebben dat gevolgd via de sociale media. De jongeren hebben de berichten gemaakt die op de kanalen van de parochie te volgen waren. Lourdes is een ruimte die volgens de instructie van Bernadette is gecreëerd omdat zij een opdracht tot gebed, bezinning en bekering heeft verstaan. Voor haar was het een bericht dat zij van de dame heeft ontvangen. De kerk heeft in haar Maria herkend die de boodschap van haar Zoon naar de wereld bracht. In die ruimte van Lourdes komen wekelijks tienduizenden bijeen, van alle naties, rassen en talen. Een kleurrijk en talrijk geheel. Een kostbare plek die een teken kan zijn voor de wereld. Laten we ons bezinnen op de opdracht van Jezus om een ruimte van liefde te scheppen in onze wereld.

Homilie
Broeders en zusters, vrienden van de Heer,
Na Pasen is er een nieuwe periode van het evangelie aangebroken. Na het sterven en verrijzen van Christus en zijn Hemelvaart, die we binnenkort vieren, valt er een stilte. De stilte van Pasen kan ook leiden tot een vacuüm en tot een verlamming van de groep leerlingen. We kennen de verhalen: de leerlingen sluiten zich op in de Bovenzaal, angstig voor de wereld, angstig omdat zij misschien wel de volgende slachtoffers van de Farizeeën en Romeinen zouden kunnen zijn. Stil zitten en je verborgen houden lijkt dan het devies. Dat betekent stilstand en verstarring, terwijl het evangelie tijdens het leven van Jezus juist beweging en dynamiek betekende. Het was Gods Woord dat zijn daden vergezelde en kracht gaf en tot wonderen verhief. Van Galilea tot Judea, van Nazareth en Kafarnaüm tot Bethanië en Jeruzalem: een beweging van Gods genade. God beweegt zich naar de mensen toe om hun zijn liefde en genade te schenken. Christus is het gezicht van Gods barmhartigheid, die zichtbaar gemaakt wordt door Jezus van Nazareth. Nu, in zijn laatste woorden tot de leerlingen, wijst Jezus op de dynamiek van de Weg, de Waarheid en het Leven. De boodschap van het evangelie is op de eerste plaats een manier van leven. Daar hoort stilvallen en verstarring niet bij. Het is de Geest van Pinksteren die straks die beweging en dynamiek weer op gang brengt. De leerlingen beginnen dan aan een tocht door de wereld waar zij het evangelie verkondigen tot het uiteinde der aarde.

Dat werd ook in Lourdes tot uitdrukking gebracht aan het einde van de lichtprocessie. Die vindt iedere avond plaats en is onderdeel van iedere bedevaart naar Lourdes. Meestal gaan de pelgrims eerst een avond kijken om de dag daarna deel te nemen met de kaarsen in de hand, biddend en zingend. De processie vult het plein voor de basiliek met mensen die met hun gebeden en intenties, met hun lasten en zorgen naar Lourdes zijn gekomen, met de intenties voor andere mensen uit hun omgeving. Wij hadden ook de intenties van de parochie met ons meegenomen die opgeschreven waren in het intentieboek dat de afgelopen maanden in de Mariakapel lag. Op dat plein wordt zo ruimte gemaakt voor wat er leeft in de harten van de mensen. En die grote menigte van tienduizenden samen is vervuld van vrede en harmonie. Mensen voelen zich er veilig en gedragen.

Aan het einde van de processie klinkt de boodschap die ontleend is aan de woorden van Bernadette die ze uitsprak toen ze al haar getuigenissen had afgelegd bij het onderzoek naar de verschijningen. Ze zei: “Nu heb ik mijn getuigenis afgelegd. Het is nu aan jullie om de boodschap uit te dragen.” Zo wordt aan de pelgrims in Lourdes diezelfde boodschap doorgegeven. Zij worden opgeroepen om de ervaring van de kracht van die boodschap te vertellen aan de mensen thuis, aan hun families en vrienden., hun collega’s en hun medestudenten. Ik vond dat zelf een ontroerende boodschap. We stonden daar als pastores samen voor de basiliek te kijken naar de duizenden pelgrims met hun kaarsen en hun gezang. Ik besefte goed dat deze ervaring van duizenden mensen samen met een boodschap van vrede en harmonie kostbaar is voor de wereld. Het is dus toch mogelijk voor de mensheid om in vrede met elkaar te leven. We zijn geroepen die boodschap verder te verspreiden. Dat is de paasboodschap: dat mensen in staat zijn om geweld en haat en oorlog te overwinnen en ruimte te scheppen voor vrede. In Lourdes wordt dat zichtbaar gemaakt.

Dat klonk ook in de toespraak van Rabbijn Soetendorp, die ik beluisterde afgelopen donderdag op 4 mei: er staan telkens opnieuw mensen op die de handen ineen slaan, mensen, die bondgenootschappen sluiten, die initiatieven nemen van hulpvaardigheid en van verzoening. Dat zijn tekens van hoop die we niet moeten vergeten, sterker nog, die we moeten verspreiden. Dat is ook de betekenis van de zeven mannen die door handoplegging in het verhaal van de eerste lezing tot diaken worden aangesteld. De apostelen delen hun taken en geven deze taken door aan andere leden van de gemeenschap. De boodschap van het evangelie is namelijk niet gereserveerd voor een elite, maar voor de gehele gemeenschap. Ieder kan zijn/haar steentje bijdragen in de dynamiek van het evangelie.

Nu wij uitzien naar de komt van de Geest met Pinksteren, mogen wij ons allen geroepen weten om de dynamiek van Gods Woord vast te houden en in ons eigen leven te getuigen van het leven van Christus. Ik hoop dat dit niet alleen de bedevaartgangers betreft die uit Lourdes zijn thuisgekomen, maar al onze parochianen. Moge de Geest van de levende Christus ons daartoe inspireren. Amen

Verkondiging 23 april 2023, derde zondag van Pasen

Lezingen
Handelingen 2, 14.22-32
Psalm 16
1 Petrus 1, 17-21
Lucas 24, 13-35

Welkom bij deze gedachtenisviering
Het beroemde verhaal van de Emmaüsgangers dat we vandaag horen, vertelt van een ervaring die uniek is en tegelijk herkenbaar. Het zijn leerlingen die zich de gebeurtenissen met elkaar herinneren. Hun hoge verwachtingen van Jezus van Nazareth zijn uiteengespat op het kruis van Goede Vrijdag, een dag die ze op dat moment nog zeker niet als een Goede Vrijdag zullen kunnen benoemen. Ze houden elkaar vast, maar ze hebben Jezus losgelaten. Onderweg in het gesprek met de vreemdeling, komt er een aanwezigheid in hun leven die hun leven verandert.

Wat is de rode draad in ons leven? Is ons leven een aaneenschakeling van losse gebeurtenissen? Of voelen we ons gedragen? Beseffen we dat we geleid worden? Laten we die vraag meenemen deze ochtend.

Homilie
Broeders en zusters, vrienden van de Heer,
De paasverhalen laten zien dat de leerlingen allemaal hun eigen ervaringen hebben van de levende, verrezen Heer Jezus. Petrus en Johannes gaan zien en geloven bij het lege graf met de doeken opgerold in een hoek. Maria Magdalena hoort en herkent de stem van Jezus en draait zich in geloof naar Hem toe. De verzamelde leerlingen op de eerste dag van de week herkennen Hem bij het woord ‘vrede’. De apostel Thomas wil getuige zijn van de wonden die herinneren aan het lijden van het kruis: geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Pas als de Heer zich toont met de tekens van het lijden, kan de verrijzenis geloofwaardig zijn.

Vandaag een ander verhaal, dat overbekend is: de ontmoeting van de Emmaüsgangers met de verrezen Heer Jezus. Daarmee lopen we het risico dat we het verhaal zelf niet meer lezen. Bij mijn herlezing gisteren viel me een detail op dat ik nog niet eerder had ontdekt. Ik koos voor een andere vertaling dan de bekende van vanmorgen. In een vertaling wat preciezer dan de vertaling van zojuist, staat tot twee keer toe: “en het geschiedde”. Het geeft twee sleutelmomenten aan van het verhaal die ons ook kunnen helpen in ons eigen proces van geloven. De twee wandelaars komen Jezus tegen, maar ze hebben nog geen idee wat hun overkomt. Ik vertel dit dat regelmatig aan mensen die me vertellen dat ze niet echt gelovig zijn, of soms zelfs dat ze niet kunnen geloven. Er is meer in je leven aan het werk dan je zelf beseft. De vraag is dan: is dat een basis voor geloof?

Wat gebeurt er eigenlijk met de twee leerlingen die onderweg zijn van Jeruzalem naar Emmaüs? De twee leerlingen willen hun teleurstelling en trauma achter zich laten. Klopas en zijn metgezel vluchten weg van de stad, ze ontvluchten het verdriet. Stel je even voor dat je zelf de metgezel bent van Klopas. Je loopt met hem mee en praat over allerlei nare dingen in de wereld, nare dingen in je leven.

En het geschiedde dat Jezus op je af kwam toen je aan het praten was over je verdriet en je teleurstellingen, maar je was zo bevangen dat je Hem niet herkende. Er is immers geen plaats voor Hem. Mensen kunnen nog zo bezig zijn met zichzelf en hun trauma, dat er geen ruimte is voor vernieuwing. Wat zal wel vernieuwing kunnen brengen in het leven? De twee leerlingen die ronddraaien in de vicieuze cirkel van hun eigen verdriet, kunnen elkaar ook niet helpen. Jezus neemt hen mee op de wandeling, maar dat gaat heel voorzichtig en heel subtiel. De wandeling met hun frustratie en verdriet en teleurstellingen, wordt omgevormd tot een wandeling door de Schriften: door Mozes en de profeten. U weet: die twee staan voor het Eerste Testament, de Joodse Bijbel. Jezus heeft altijd binnen dat kader geleefd, gesproken en gehandeld. Hij was de lichamelijke verwerkelijking van de oude verhalen en wijsheden. Gods wijsheid heeft in Jezus een gezicht gekregen. De leerlingen hebben het nodig dat zij de link leggen tussen Jezus en het Eerste Testament. Wat de twee leerlingen is overkomen is, heeft betekenis: niet de dood heeft het laatste woord, niet de frustratie en de boosheid, maar er is nieuw leven mogelijk: want zoals later blijkt: hun hart staat in vuur en vlam, ze raken weer bezield.

En toen geschiedde het dat het Brood werd genomen, het dankgebed werd gezegd en het brood werd gebroken en uitgedeeld. Weer een sleutelmoment waarin God zijn aanwezigheid openbaart. Je zit met Klopas aan tafel en je hebt ruimte gemaakt voor deze onbekende gast: “blijf bij ons”. Er komt ruimte voor wat Hij te vertellen heeft. We willen de onbekende die vriend geworden is, niet meer laten gaan.

Wij komen hier in de eucharistie en zeggen tegen de verrezen Heer: blijf bij ons. Hij reikt ons het brood aan en gaat met ons mee. Hij is voedsel voor onderweg. Hij gaat mee op bedevaart naar Lourdes. Hij gaat met je mee naar je huis, naar je werk, naar je moeilijkheden en je vreugdes. Veeleisend is Hij niet: zijn vraag is simpelweg: “maak ruimte in je dagelijkse bestaan voor mijn woorden en mijn aanwezigheid.” Kijk naar je leven en luister naar wat er in je leven gebeurt. En laat het geschieden dat ook jouw leven vervuld raakt van zijn Geest en dat je hart weer in vuur en vlam staat, zoals bij de Emmausgangers.

Weet je verbonden met de levende Christus: hij trekt met je mee door het leven, ook als je je daar niet steeds van bewust bent. God is dichterbij dan je denkt. Dat zeg ik tegen de mensen die maar moeilijk kunnen geloven in de woorden van Psalm 139: Hij die je geschapen heeft, kent je in je diepste innerlijk. Dat mag rust en vertrouwen geven: Hoe je weg ook gaat, hij zal je niet loslaten, niet in licht en niet in duisternis. Als de Emmaüsgangers beseffen dat God hen ook op die Goede Vrijdag niet verlaten heeft, nemen ze de weg weer naar Jeruzalem, de weg van geloof en vertrouwen. Laten we hen volgen op die weg. Amen