LogoAdVanDerHelm

kaarsjes

Verkondiging 14 april 2019, Palm- en Passiezondag

Lezingen
Marcus 11, 1-10
Jesaja 50, 4-7
Psalm 22
Filippenzen 2, 6-11
Lucas 22, 14 – 23, 56

Intocht
We hebben ons verzameld op het kerkplein om getuige te zijn van wat er komen gaat. We zijn getuigen van de ondergang van een mens, zoals we in onze wereld getuigen zijn van velen die ten onder gaan. Wat dat betekent zullen we de komende dagen ten volle meemaken. Van getuigen in Bijbelse zin wordt meer gevraagd dan slechts registreren wat er gebeurd is. Ons wordt gevraagd om getuigenis af te leggen, te beseffen wat er hier op het spel staat. Ons wordt gevraagd om betekenis te geven aan de gebeurtenissen. Zien wij in de gebeurtenissen de reddende hand van God? Kunnen wij door ons getuigenis die reddende hand stem geven in onze wereld? Of laten we ons over aan de machten van het kwaad? Laten we met die gedachten de stad binnengaan met vreugde, maar ook met aandacht voor ons getuigenis.

Homilie
Er zijn veel omstanders bij het lijden van Jezus. Ieder heeft daar een eigen rol bij. Soms zijn die rollen ronduit beschamend, sommige zijn troostend. Pilatus is er, de politicus die de rechtvaardigheid opoffert aan zijn politieke strategieën en ambities. Het gaat hem om overleven en zodra hij merkt dat deze Jezus hem in de weg zit, maakt hij korte metten met hem.

De Farizeeën zijn er, die met hun zorg om de wet en de gehoorzaamheid van de mensen aan de overleveringen, niet toelaten dat er gesproken wordt over een God die zo vol liefde is, dat mensen op zijn barmhartigheid en vergeving mogen rekenen. Jezus die zo de ruimte geeft om zich te bekeren, haalt volgens hen de kracht uit de wetten. Weg ermee.

Er zijn omstanders die zwijgen: misschien de grote meerderheid? Zij verzetten zich niet als de meute roept om de kruisiging van deze onschuldige. De schreeuwers hebben de overhand: zij laten zich meeslepen door de populisten. Zij laten zich bang maken en geven zich over aan hun leiders en roepen om de dood van deze man die ze amper begrijpen.

De leerlingen zijn aanwezig op Johannes en de vrouwen na. Zij volgen Jezus naar zijn dood en willen hem troosten. De gebaren maken duidelijk dat de liefde en de onmacht beide even groot zijn. Zij laten zich echter niet weerhouden om de mens die ten ondergaat trouw te blijven. Wedden zij op het verkeerde paard? Die vraag houdt hen niet bezig: zij geloven in de rechtvaardigheid van Jezus en willen daar trouw aan blijven. Als zij hem zouden laten vallen, zouden zij zichzelf geweld aandoen.

Welke positie nemen wij in als anderen worden afgeschreven of in een hoek gezet? Dergelijke kruisigingen komen in onze samenleving niet meer voor, maar er worden er nog velen anderszins gekruisigd. Ook daar kunnen mensen wreed reageren door extra te veroordelen. Zij horen er niet meer bij. Dat kan in een vereniging of een club. Iemand heeft fouten gemaakt die publiekelijk bekend zijn. Hoe reageren we als iemand weer terug wil komen? Nemen we hem of haar weer liefdevol op voor een nieuwe kans? Vergeving is pijnlijk en moeilijk. Toch is dat de weg naar Pasen.

Gisteren heb ik de film Grace à Dieu gezien, over het seksueel misbruik in de kerk van Lyon. In de film worden mensen gevolgd, die een rol in dit verhaal spelen, de kardinaal en drie slachtoffers. Er wordt niet geoordeeld. Wel worden de gevolgen van de gebeurtenissen belicht. De slotvraag van de film is indringend: geloof je nog in God? Kunnen we in God geloven als dergelijke dingen gebeuren in de kerk en in de wereld? Kunnen we in God geloven als zijn dienaar, de Christus wordt gekruisigd? Kunnen we in God geloven in de aanblik van het lijden in deze wereld waar kinderen nog steeds worden uitgebuit en misbruikt, waar mensen slachtoffer zijn van oorlog en geweld, van natuurrampen en ziekten? We hebben minder antwoorden dan we vroeger dachten. Ons antwoord is onze keuze omdat we ondanks alles aan de kant van het goede staan, om te laten zien dat het goede dat er ook is in de kerk en in de samenleving, versterkt en uitgebouwd kan worden, We blijven aan de kant van het goede staan, dat bij de mens te vinden is. Dat geven we niet op, dat is de weg naar Pasen! We zullen deze week nog veel zien en horen. Bidden we de heilige Geest van de goede God om kracht en om wijsheid zodat we Christus nabij kunnen zijn en het juiste getuigenis geven in onze wereld van vandaag. Amen