LogoAdVanDerHelm
Geloof in de toekomst Handboek voor parochiebesturen parochie in beweging god is verhuisd  

Publicaties


Lijst recente publicaties (vanaf 2002)


* Monografiën:

1. Geloof in de toekomst. Samenwerking van parochies als instrument van vitalisering. (samen met mr. P.M.M. Stassen) Zoetermeer, Meinema, 2002, 163 p.

2. Handboek voor parochiebesturen. (samen met mr. P.M.M. Stassen), Heeswijk, Abdij van Berne, 2007, 192 p. (tweede ongewijzigde druk is verschenen in 2010)

3. Parochie in beweging. Geloven in plaatselijke geloofsgemeenschappen. (samen met mr. P.M.M. Stassen), Heeswijk, Abdij van Berne, 2010, 208 p.

4. God is verhuisd. Naar nieuwe gelovige gemeenschappen.  (samen met mr. P.M.M. Stassen), Heeswijk, Abdij van Berne, 2016, 219 p.

* Artikelen:

1. De rooms-katholieke parochie in juridisch en organisatorisch opzicht in Kerk en recht (L.C. van Drimmelen, T.J. van der Ploeg ed.), Utrecht, Lemma, 2003, p. 255-269.

2. De Pastoraal werker en bisschoppelijke verantwoordelijkheid in Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de diocesane bisschop (K. Martens ed.), Leuven, Peeters, 2003, p. 27-35.

3. De pastor: manager of leider? in 'Het bestuur bestuurt...' Parochie besturen in overgangstijd (H.J. van Hout ed.), Tilburg, Luce, 2007, p. 40-51.

4. Kerkelijk huwelijk en echtscheiding in Collationes. Vlaams tijdschrift voor theologie en pastoraal 37 (2007), p. 309-327.

5. met Leen van Drimmelen, Orde als ruimte en grens in Tymen van der Ploeg, Ad van der Helm, Hans Weigand (ed), Met beide benen op de grond. Balans van de verhouding Rome-Reformatie, Utrecht, Buijten & Schipperheijn motief, 2008, p. 36-47, (ICS cahier 48).

6. Affectieve rijpheid: de juridische toepasbaarheid van een psychologisch begrip/ affective maturity: the juridical applicability of a psychological concept in Homoseksualiteit en wijding. Juridische en maatschappelijke analyse van de kerkelijke instructie. Monsignor W. Onclin Chair 2006, Leuven, Peeters, 2008, p. 25-50.


7. Synodaliteit: nieuw elan in kerkelijk leiderschap Een kerkrechtelijke bijdrage aan de ontwikkeling van kerkelijk bestuur in het spoor van het Tweede Vaticaans concilie in Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid 9 (2018)76-90.


8. Extra ecclesiam abundantia salutis. Liturgische expressie buiten het kerkgebouw in Laetare. Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek 34(2018)24-27


9. Religie als noodzakelijke gesprekspartner voor een evenwichtige inrichting van de samenleving In Tijdschrift voor Theologie 60 (2020) 86-97


10. Biechtgeheim in de verdrukking In Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (verschijnt in 2020).

* Lezingen:

1. Affectieve rijpheid. De juridische toepasbaarheid van een psychologisch begrip (Onclin-chair, Leuven, 24 februari 2006) (is gepubliceerd in 2008).

2. Spiritualiteit, geloofsgemeenschap en mensengemeenschap (Leerhuis kerkelijke gemeente De Oase, Zoetermeer, 2 maart 2006).

3. Huwelijk en echtscheiding in de katholieke kerk (Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, 's-Hertogenbosch, 23 maart 2006) (gepubliceerd in Collationes, 2007).

4. De pastor: manager of leider? (Symposium van Luce/centrum voor religieuze communicatie], Utrecht 11 mei 2007.

5. Pastoraat en organisatie ofwel hoe kan er ruimte ontstaan voor nieuwe dynamiek. (Pastorale beroepskrachten dekenaat Zeeland, Goes, 17 maart 2009).

 

6. De verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. workshop bij de ipulsdag OverHoop, bisdom Groningen-Leeuwarden, Joure, 10 mei 2014.

 

7. Geloof en economie. Referaat bij de studiemiddag over de brochure van de Raad van Kerken in Nederland over geloof en economie, crisis en kansen. Georganiseerd door het Beraad van Kerken in Zuid-Holland, De Boskant, 23 mei 2014.

 

8.  Jeruzalem: een nieuwe adem Meditatie bij het kapittel van de Ridderorde H. Graf van Jeruzalem, 16 juni 2016


* Korte artikelen en overige activiteiten:

1. Pastoraal werker: een ambt, maar welk ambt? in VPW info.nl, Pastoraal werk(st)ers verankerd 2005 / 1, p. 18-23.

2. Als uit de aarde gegroeid. Georgië en zijn christendom in Pokrof. Oosterse christenen, kerken en culturen 53, 2006, p. 1-3.

3. Medewerking aan een commissie van de Nederlandse Bisschoppen conferentie. Dit heeft geleid tot een rapport: Rapport Reikwijdte bisschoppelijke machtiging - naar kerkelijk en naar Nederlands recht, Utrecht, mei 2005.

4. Medewerking aan de cursus van Het Instituut voor Theologische Vorming Luce Kadercursus 'parochiebesturen', Voorburg, juni 2004, maart-april 2006.

5. Pastores en bisdombeleid in VPWinfo.nl, 2008, 1, p. 4-7.

6. De winst van het samenwerken, met Petra Stassen in Vieren 2008, 2, p. 24-27

7. Redactiecomité: Tymen van der Ploeg, Ad van der Helm, Hans Weigand (ed), Met beide benen op de grond. Balans van de verhouding Rome-Reformatie, Utrecht, Buijten & Schipperheijn motief, 2008, 107 p. (ICS cahier 48). Bijdrage aan voorwoord en nawoord, alsmede aan een artikel.

8. De kerk van het Heilig Graf van Jeruzalem. Van wie is dit heiligdom? Recensie van het boek van R.Cohen, Saving the Holy Sepulchre. How rival Christians came together to rescue their holiest shrine in Riddertijdingen 2009, nr. 44, p. 13.

9. De pastor heeft een ziel. Recensie van het boek van A.Zegveld, Worden wat God is, in rkk.nl 7 (2009), p. 336-337

10. Summerschool KU Leuven, 25 augustus 2009 Workshop over samenwerking van parochies als instrument van vitalisering.

11. Missionair in het pastoraat, deskundig in het bestuurlijke. Een parochie besturen met twee handen, in rkk.nl 8 (2010) 11 juni, p.15-19 (enigszins ingekorte tekst van de lezing die ik gehouden heb bij de boekpresentatie op 3 juni 2010 in Utrecht).

Krantenartikelen:

Een pastor is geen intieme vriend in Nederlands Dagblad 28 januari 2016
Tart minderheidsgroepen niet in Ned Dagblad 22 maart 2016
Ambtsdrager staat niet meer voorop in Ned Dagblad 18 juli 2016
Laat staat en religie samenwerken in Ned Dagblad 25 deptember 2017
Kerk hoopt verschil te maken voor bewoners van het Amazonegebied in Ned Dagblad 17 december 2018

Een echte leider let ook goed op de boodschap in Trouw 3 juli 2020

Den Haag, juli 2020